Porozumienia przedsiębiorców dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

Lata 2014-2018 zamknęliśmy pełnym wykonaniem zleconego nam do realizacji odzysku i recyklingu na poziomach ustalonych przez Ministra Środowiska. Do roku 2030 ustalone poziomy będą szybko rosły, aby je osiągnąć w najbliższych latach naszym głównym celem jest budowa efektywnego systemu zbierania, transportu i przetwarzania określonych w ustawie odpadów opakowaniowych, w tym zabezpieczenie skutecznej realizacji przyjętych poziomów odzysku i recyklingu w całym okresie. Przewidujemy kontynuowanie Porozumień również po roku 2020.

Izba gospodarcza pełni istotną rolę w efektywnej organizacji systemu zbierania, transportu i przetwarzania określonych odpadów opakowaniowych, co winno przekładać się na bezpieczeństwo przedsiębiorców wprowadzających, którzy przystąpili do porozumień zawartych z Marszałkiem.

Obowiązki i prawa izby gospodarczej zostały m.in. określone w zawartych porozumieniach z Marszałkiem województwa mazowieckiego, ale niżej zostały wymienione główne z nich:

 1. obowiązek przygotowania i negocjowania Porozumienia z Marszałkiem;
 2. obowiązek zawarcia Porozumienia w imieniu zainteresowanych Wprowadzających z marszałkiem województwa;
 3. obowiązek zawarcia umów i porozumień z uczestnikami i partnerami Porozumienia;
 4. obowiązek koordynowania działań w celu realizacji celów porozumienia;
 5. obowiązek prowadzenia rzetelnej ewidencji i rozliczania prowadzonych działań;
 6. obowiązek sporządzania i składania raportów, o których mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy,
 7. obowiązek wykonywania innych czynności, w tym m.in.:
  • kontakty z marszałkiem województwa,
  • negocjowanie z marszałkiem ewentualnych zmian do Porozumienia,
  • zawieranie aneksów do Porozumienia,
  • zbieranie od nowych Wprowadzających oświadczeń o przystąpieniu do Porozumienia i zawieranie w związku z tym aneksów do Porozumienia;
 8. obowiązek informowania stron Porozumienia o niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu przez inne strony Porozumienia, w tym wykonywanie decyzji stron Porozumienia o wykluczeniu danego Wprowadzającego z Porozumienia;
 9. Izba Gospodarcza ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy z Wprowadzającymi na zasadach ogólnych.

Izba Gospodarcza otrzymuje od Wprowadzających, którzy przystąpili do porozumienia i zawarli z izbą stosowną umowę, ustalone wynagrodzenie za świadczone przez nią na ich rzecz usługi, w tym za reprezentowanie ich w zawartym Porozumieniu.