Możliwości współpracy KIG z partnerami

W związku z wejściem w życie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 888) z późn. zm. (Dz.U. 2017 poz. 2056) Krajowa Izba Gospodarczą zawarła w dniu 27 marca 2014 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dwa Porozumienia Przedsiębiorców w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ustawy (art. 25). Naszym statutowym celem jest pomoc przedsiębiorcom,  dlatego chcemy na bazie w/w porozumień wspierać efektywną realizację obowiązków odzysku i recyklingu zgodnie z wymaganiami ustawy.

Ważnym celem naszej inicjatywy jest skuteczna realizacja zawiązanych Porozumień poprzez synergię działań i partnerską współpracę Krajowej Izby Gospodarczej z innymi uczestnikami rynku, w tym izbami stowarzyszonymi z KIG i innymi organizacjami przedsiębiorców. W instytucji Porozumień Przedsiębiorców dostrzegamy potencjalne źródło wsparcia dla rozwoju zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na poziomie gmin. Powyższe wiąże się z naszym wcześniejszym zaangażowaniem w tworzenie nowego ładu w gospodarce odpadami komunalnymi w kraju, w tym również wspieranie racjonalnych rozwiązań wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Dlatego odpowiadając na zapotrzebowanie rynku podjęliśmy inicjatywę w tym zakresie.