Porozumienia przedsiębiorców dla opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

W związku z wejściem w życie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 888 z późn.zm. Dz.U. 2017 poz. 2056) Krajowa Izba Gospodarczą (KIG) zawarła w dniu 27 marca 2014 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dwa Porozumienia Przedsiębiorców w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ustawy (art. 25). Celem statutowym KIG jest pomoc przedsiębiorcom, dlatego poprzez w/w porozumienia wspieramy efektywną realizację obowiązków odzysku i recyklingu zgodnie z wymaganiami ustawy. Ważnym celem inicjatywy KIG jest skuteczna realizacja zawiązanych Porozumień poprzez synergię działań i partnerską współpracę Krajowej Izby Gospodarczej z przedsiębiorcami podlegającymi obowiązkom ustawy, jak również z innymi uczestnikami systemu gospodarowania odpadami opakowaniami przy zapewnieniu efektywności ekonomicznej i ekologicznej współpracy. W instytucji Porozumień Przedsiębiorców dostrzegamy również potencjalne źródło wsparcia dla rozwoju zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych na poziomie gmin.

Powyższe wiąże się z naszym wcześniejszym zaangażowaniem w tworzenie nowego ładu w gospodarce odpadami komunalnymi w kraju, w tym również wspieranie racjonalnych rozwiązań wdrażanych na poziomie poszczególnych województw. Dlatego odpowiadając na zapotrzebowanie rynku KIG podjął inicjatywę w zakresie zawiązania i skutecznej realizacji Porozumień Przedsiębiorców dla opakowań wielomateriałowych i dla opakowań po środkach niebezpiecznych.