Nowe obowiązki w zakresie zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

Na mocy przepisów ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przedsiębiorcy wprowadzający na rynek środki niebezpieczne w opakowaniach są zobowiązani do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania poprzez odzysk, w tym recykling odpadów z opakowań po produktach niebezpiecznych. Analogiczny obowiązek dotyczyć będzie wprowadzających opakowania wielomateriałowe (art. 17, 18 oraz 25 nowej ustawy. Można szacować, że łączny obowiązek odzysku i recyklingu dla obydwu grup opakowań będzie sięgał w skali roku 2015 ok. 35 tys. ton, w tym ponad 90% obowiązku dotyczyć powinno opakowań wielomateriałowych. Należy przyjąć, że problemem w najbliższych 2 – 3 latach będzie faktyczne zebranie tej masy odpadów opakowaniowych, przy czym o ile opakowania wielomateriałowe (głównie kartoniki po płynnej żywności) będą zbierane w ramach zbiórki selektywnej, o tyle pozostałe opakowania wielomateriałowe będą trudno identyfikowalne przez konsumenta i trudne do wydzielenia przez zbierającego. Podobnie rzecz się ma z odpadami niebezpiecznymi, co może wymagać budowy odrębnego systemu zbierania (poza strumieniem odpadów komunalnych). Obecnie w kraju nie funkcjonują specjalistyczne instalacje mogące w skali przemysłowej zapewnić recykling głównych rodzajów opakowań wielomateriałowych.

Jedynie w przypadku kartoników po płynnej żywności istnieją technologiczne możliwości przerobu ok. 20 tys. ton, ale w perspektywie 2 – 3 lat można doprowadzić do uruchomienia brakujących instalacji do recyklingu tych odpadów, które zapewnią oczekiwaną wydajność oraz faktyczny recykling frakcji materiałowych zawartych w tych opakowaniach.