Nowe obowiązki ustawowe – główne prawa i wymagania

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz.U. 2013 r. poz. 888 z późn. z m. Dz.U. 2017 poz. 2056) Krajowa Izba Gospodarczą zawarła w dniu 27 marca 2014 r. z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego dwa Porozumienia Przedsiębiorców w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych zgodnie z wymaganiami ustawy (art. 25). Naszym statutowym celem jest pomoc przedsiębiorcom,  dlatego chcemy na bazie w/w porozumień wspierać efektywną realizację obowiązków odzysku i recyklingu zgodnie z wymaganiami ustawy.

Nowy obowiązek można zrealizować samodzielnie lub poprzez przystąpienie do porozumienia, które z marszałkiem województwa zawarła organizacja samorządu gospodarczego reprezentująca wprowadzających. Zgodnie z ustawą o izbach gospodarczych organizacje samorządu gospodarczego, to właśnie izby gospodarcze, które na mocy nowej ustawy otrzymały wyłączność w zakresie zawierania porozumień. Aktualne minimalne poziomy odzysku i recyklingu dla tych odpadów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 3 grudnia 2018r.

Ustawa z dn. 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nakłada nowe obowiązki odzysku i recyklingu w stosunku do opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych

: