Nowe obowiązki ustawowe – główne prawa i wymagania

Art. 18- obowiązek zbudowania systemu zbierania odpadów z opakowań oraz zapewnienia ich odzysku i recyklingu;

Art. 19- obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Art. 25 – obowiązek osiągnięcia minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu w poszczególnych latach dla przedsiębiorców, którzy przystąpią do porozumienia przedsiębiorców z marszałkiem województwa.

Główne obowiązki i prawa izby gospodarczej:

 1. obowiązek przygotowania i negocjowania Porozumienia z Marszałkiem;
 2. obowiązek zawarcia Porozumienia w imieniu zainteresowanych Wprowadzających z marszałkiem województwa;
 3. obowiązek zawarcia umów i porozumień z uczestnikami oraz partnerami Porozumienia;
 4. obowiązek koordynowania działań w zakresie skutecznej realizacji celów porozumienia;
 5. obowiązek prowadzenia rzetelnej ewidencji i rozliczania prowadzonych działań;
 6. obowiązek sporządzania i składania raportów, o których mowa w art. 25 ust. 6 Ustawy,
 7. obowiązek wykonywania innych czynności, w tym m.in.:
  • kontakty z marszałkiem województwa,
  • negocjowanie z marszałkiem ewentualnych zmian do Porozumienia,
  • zawieranie aneksów do Porozumienia,
 8. obowiązek informowania stron Porozumienia o niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu przez inne strony Porozumienia, w tym wykonywanie decyzji stron Porozumienia o wykluczeniu danego Wprowadzającego z Porozumienia;
 9. Izba Gospodarcza ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy z Wprowadzającymi na zasadach ogólnych.

Izba Gospodarcza otrzymuje od Wprowadzających, którzy przystąpili do porozumienia ustalone wynagrodzenie za świadczone przez nią na ich rzecz usługi, w tym za reprezentowanie ich w zawartym Porozumieniu. Wysokość wynagrodzenia wynika z faktycznych kosztów wykonanych prac oraz stawek rynkowych realizacji odzysku i recyklingu.

Główne prawa i obowiązki Wprowadzających:

 1. obowiązek udzielenia przez Wprowadzającego izbie gospodarczej pełnomocnictwa do zawierania w imieniu danego Wprowadzającego umów z podmiotami pozyskującymi odpady opakowaniowe i dokonującymi ich recyklingu lub odzysku;
 2. obowiązek udzielenia przez Wprowadzającego, podmiotom dokonującym recyklingu lub odzysku wskazanym przez izbę gospodarczą pełnomocnictw do składania wniosków o wydanie DPR i DPO oraz innych dokumentów obrotu odpadami;
 3. obowiązek udzielenia izbie gospodarczej pełnomocnictwa do odbioru w imieniu Wprowadzającego DPR i DPO od podmiotów dokonujących recyklingu lub odzysku określonych odpadów opakowaniowych;
 4. obowiązek dostarczania izbie gospodarczej pisemnych informacji na temat masy opakowań wprowadzanych z produktami na rynek, w celu ustalenia wielkości obowiązku i zawarcia umów na określone ilości z podmiotami zbierającymi i dokonującymi recyklingu lub odzysku;
 5. obowiązek okresowego regulowania ustalonego wynagrodzenia na rzecz izby gospodarczej w ramach zawartego Porozumienia;
 6. dodatkowe zlecenie izbie gospodarczej lub organizacji odzysku obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, o którym mowa w art. 19 Ustawy;

dodatkowe zlecenie izbie gospodarczej lub organizacji odzysku obowiązku sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 45 Ustawy, wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w art. 19 ust.6 Ustawy.