Przydatne informacje

Definicja Wprowadzającego opakowania – Art. 8. Ustawy

22) wprowadzającym opakowania – rozumie się przez to przedsiębiorcę:

  • wytwarzającego opakowania,
  • importującego opakowania,
  • dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
  • dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań;

23) wprowadzającym produkty w opakowaniach – rozumie się przez to przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, w szczególności:

  • wprowadzającego do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem rozumianym jako znak towarowy, o którym mowa w art. 120 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.4)), lub pod własnym imieniem i nazwiskiem lub nazwą, których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy,
  • pakującego produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu,