Przydatne informacje

 • prowadzącego:
  • jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 , sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach,
  • więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2, sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach;

24) wprowadzeniu do obrotu – rozumie się przez to odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania lub dystrybucji; za wprowadzenie do obrotu uważa się także:

 • import opakowań,
 • import produktów w opakowaniach,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach
  • dokonywane na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej.

Art. 9. 1. Wprowadzenie do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach następuje w dniu:

 • ich wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach wytworzonych na terytorium kraju;
 • ich przywozu na terytorium kraju;
 • wystawienia faktury potwierdzającej odpowiednio wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach.

Definicja opakowania.

Terminologia przyjęta w Polskiej Normie PN-O-79000:97 „Opakowania. Terminologia” określa opakowanie jako wyrób, który zapewnia utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroni środowisko przed szkodliwym oddziaływaniem niektórych wyrobów. Definicja ta, tak jak inne zawarte w unijnych oraz krajowych aktach prawnych i normatywnych, podkreśla zasadniczą funkcję opakowania – funkcję ochrony w celu utrzymania cech jakościowych zawartości i zabezpieczenie jej przed działaniem czynników mechanicznych, chemicznych oraz klimatycznych.

Środki niebezpieczne podlegające Ustawie.

Wg definicji ujętej w art. 8 pkt. 14 ww. ustawy przez środki niebezpieczne rozumie się:

 • substancje i mieszaniny, które wg klasyfikacji CLP (Rozporządzenie nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami) stwarzają zagrożenia:
  • toksyczność ostra – kategorie: 1, 2, 3;
  • rakotwórczy – kategoria 1A, 1B;
  • mutagenny – kategoria: 1A, 1B;
  • szkodliwe działanie na rozrodczość (reprotoksyczny) –kategoria: 1A, 1B;
  • stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ekotoksyczność) ze względu na toksyczność ostrą dla środowiska wodnego – kategoria 1;
  • stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ekotoksyczność) ze względu na toksyczność przewlekłą dla środowiska wodnego – kategoria 1, 2;
 • środki ochrony roślin zaklasyfikowane wg klasyfikacji CLP (Rozporządzenie nr 1272/2008 z późniejszymi zmianami)   stwarzają zagrożenia:
  • toksyczność ostra – kategorie: 1, 2, 3;
  • stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ekotoksyczność) ze względu na toksyczność ostrą dla środowiska wodnego – kategoria 1;
  • stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego (ekotoksyczność) ze względu na toksyczność przewlekłą dla środowiska wodnego – kategoria 1, 2;

Środki niebezpieczne mogą występować w różnych grupach wyrobów, w tym m.in:

 • środki ochrony roślin,
 • środki biobójcze,
 • chemia budowlana,
 • farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki, impregnaty,
 • chemia gospodarcza,
 • wyroby chemiczne,
 • środki lecznicze i diagnostyczne,
 • odczynniki.

Więcej informacji o środkach niebezpiecznych

Opakowania wielomateriałowe to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych – definicja wg ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z 13 czerwca 2013 r. (art. 8 p-kt 10). Materiałami opakowaniowymi są materiały uwzględnione w aneksach 1-6 Decyzji Komisji Europejskiej 97/129/EC, z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiającej system identyfikacji materiałów opakowaniowych. Opakowania wielomateriałowe klasyfikowane są pod kodem 15 01 05.

Uwaga: definicja opakowań wielomateriałowych i przyjęta praktyka w krajach UE zalicza do opakowań wielomateriałowych wszelkie połączenia dwóch lub więcej różnych materiałów, niezależnie od ich procentowego udziału w opakowaniu. Kryterium dotyczące możliwości rozdzielenia tych materiałów należy rozumieć jako rozdzielenie całkowite, czyli połączone dwa materiały muszą dać się  rozdzielić nie pozostawiając fragmentów lub części jednego materiału na drugim materiale, np. jeśli opakowanie składa się papieru i folii, która jest sklejona na wąskim kołnierzu i przy rozdzielaniu pozostaje na papierze fragment folii lub odwrotnie to należy zaliczać takie opakowanie do grupy wielomateriałowej.

Więcej informacji o opakowaniach wielomateriałowych

Oceny zgodności opakowań z wymaganiami zasadniczymi dokonuje się na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności. Wymagania zasadnicze uważa się za spełnione, gdy postępowanie prowadzi się w oparciu o wydane do dyrektywy europejskie normy.

Normy zostały przetłumaczone na język polski i są to:

 • PN-EN 13427:2007 – Wymagania w stosowaniu europejskich standardów w obszarze opakowań i odpadów opakowaniowych
 • PN-EN 13428:2007 – Wymagania specyficzne dla produkcji i składu opakowań – Prewencja poprzez redukcję „u źródła”
 • PN-EN 13429:2007 – Opakowania – powtórne użycie
 • PN-EN 13430:2007 – Wymagania dla opakowań przydatnych do odzysku poprzez recykling materiałowy
 • PN-EN 13431:2007 – Wymagania dla odzysku opakowań z wykorzystaniem energii, z uwzględnieniem wartości kalorycznej
 • PN-EN 13432:2002 – Wymagania dla odzysku opakowań poprzez kompostowanie i biodegradację – Program badań i kryteriów ostatecznej oceny zgodności opakowań

Sprawozdawczość związana z wprowadzaniem opakowań na rynek.

Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań oraz wyrobów w opakowaniach – Tabele 1; 2 oraz 3 w „Rocznym sprawozdaniu o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za dany rok” wg wzoru formularza sprawozdania (…) określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 18 grudnia 2018 roku.

Przedmiot informacji:  

Przekazanie przez producentów, importerów, dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań, rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w sprawach dotyczących postępowania z odpadami opakowaniowymi w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

 

Kogo dotyczy: 

Dotyczy producentów, importerów (pustych opakowań), dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia (pustych opakowań), eksporterów i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań (zarówno pustych jak i pełnych).

 Wymagane dokumenty:            

Formularz do składania rocznego sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za dany rok.

Opłaty  z tytułu sprawozdań: brak opłat.

Termin złożenia sprawozdań:   

Roczne sprawozdanie należy przekazać w terminie do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Jeżeli podmiot, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny (Art. 180a oraz 237aa)

Pozostałe opłaty za korzystanie ze środowiska

Uregulowania prawne dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska można znaleźć w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Opłata za korzystanie ze środowiska ponoszona jest za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pobór wód,
 • składowanie odpadów.

Wysokość przedmiotowych opłat zależy od:

 • ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
 • ilości i jakości pobranej wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia
 • ilości, stanu i składu ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi oraz od ich rodzaju
 • ścieki jako wody chłodnicze od temperatury tych wód
 • wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego odprowadzane są ścieki (wody opadowe i roztopowe)
 • rodzaju substancji zawartych w ściekach i ich ilości albo od wielkości produkcji ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych, wyprodukowanych w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
 • ilości i rodzaju składowanych odpadów.