Nowe obowiązki w zakresie zbierania i odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych

W przypadku obowiązku odzysku sytuacja wydaje się lepsza w zakresie możliwości realizacji i wykorzystania bez specjalnych nakładów inwestycyjnych, ponieważ wraz z nowymi standardami gospodarowania odpadami komunalnymi rozwijać się będzie selektywna zbiórka opakowań wielomateriałowych, jak również ich zagospodarowanie w kierunku paliw alternatywnych z odpadów (RDF). W przypadku odpadów niebezpiecznych można obecnie mówić jedynie o ich wykorzystaniu w procesach odzysku, ponieważ istnieją w Polsce instalacje zdolne do spalenia tego typu odpadów z odzyskiem energii. Ponadto dzisiaj trudna do przewidzenia jest egzekucja obowiązków przez uprawnione organy, ale należy zakładać, że nowe obowiązki ustawowe będą egzekwowane, w tym włącznie z sankcjami finansowymi za brak realizacji. Wprowadzone w 2012 r. zmiany w ustawie o odpadach dodatkowo wzmacniają dotkliwość sankcji za brak realizacji ustalonych wymagań ustawowych.