Zasady współpracy z Organizacjami Odzysku

  • pomoc w zabezpieczeniu określonego wolumenu realizacji ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu na rzecz Wprowadzających, w tym doprowadzenie do zawarcia umów z firmami zbierającymi i recyklerami oraz firmami odzysku, tak aby zapewnić, że cele Porozumienia na dany rok kalendarzowy zostaną osiągnięte i żaden z Wprowadzających będących klientami organizacji  nie będzie obowiązany do zapłaty opłaty produktowej, określonej w art. 25 ust. 10 Ustawy;
  • odbieranie w imieniu określonej grupy Wprowadzających dokumentów DPO i DPR od firm dokonujących recyklingu lub odzysku i przekazywanie ich następnie KIG w terminie przewidzianym przepisami prawa;
  • realizacja publicznych kampanii edukacyjnych, w zakresie, w jakim zostało to zlecone organizacji odzysku na podstawie odrębnych umów organizacji z przedsiębiorcami;
  • sporządzenie rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 45 Ustawy na rzecz Wprowadzającego, jeśli Wprowadzający zlecił organizacji odzysku taką czynność;
  • udzielania KIG w formie ustalonej w zawartej umowie wszelkich informacji związanych z realizacją działań podejmowanych przez organizację na rzecz Porozumienia, w tym informacji dla celów sporządzenia raportu zawierającego informacje dotyczące funkcjonowania Porozumienia za dany rok kalendarzowy;

W ramach realizacji rozszerzonej współpracy z KIG Organizacja Odzysku ma prawo do otrzymania ustalonego wynagrodzenia za wykonywanie postanowień Umowy.