Zasady współpracy z KIG – przystępowanie do porozumień

Dbając o bezpieczeństwo i interesy przedsiębiorców, w tym usuwanie barier prawnych utrudniających funkcjonowanie i realizację obowiązków ustawowych oraz wsparcie w zakresie optymalizacji gospodarki odpadami proponujemy następujące główne zasady współpracy z Porozumieniami KIG:

  • przedsiębiorcy ponoszą faktyczne i uzasadnione koszty zbierania, przygotowania i zagospodarowania odpadów objętych porozumieniem,
  • kalkulacja stawek za zbieranie i recykling lub odzysk odpadów oraz koszty administrowania i zarządzania są jawne i ustalane z wyprzedzeniem na następny rok,
  • każdy przedsiębiorca, niezależnie od wielkości i ilości opakowań wprowadzanych na rynek jest w ramach porozumienia traktowany jednakowo, w tym w zakresie oferowanych stawek,
  • dodatkową kontrolę finansowej realizacji porozumienia sprawuje Komisja Rewizyjna KIG i biegły rewident (audytor) .

Oferta KIG dla przedsiębiorców obejmuje dwa główne aspekty finansowe współpracy, t.j. koszty realizacji obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz udział w kosztach długoterminowej budowy systemu zbierania i przetwarzania odpadów. Opłaty (stawki) dla przedsiębiorców zostały ustalone na podstawie faktycznie niezbędnych kosztów.

Formuła współpracy pozwala na pełną kontrolę realizacji zleconych obowiązków w trakcie roku, jak również skorzystanie  z pomocy organizacji odzysku dla swoich klientów, z którymi KIG współpracuje.

W celu przystąpienia do porozumienia, w tym zawarcia stosownej umowy zainteresowani przedsiębiorcy winni przesłać deklarację wstępną, podając jednocześnie dane dotyczące rodzajów i ilości opakowań wprowadzonych na rynek w roku poprzednim (deklaracja do pobrania). Po otrzymaniu deklaracji zostanie przedstawiona przedsiębiorcom szczegółowa oferta wraz ze stawkami realizacji poziomów odzysku i recyklingu, jak również inne niezbędne informacje. Przystąpienie do porozumień KIG nie wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami z tytułu członkostwa w KIG. Dlatego w przypadku zainteresowania prosimy o przesłanie deklaracji na adres Krajowej Izby Gospodarczej, adres e-mail:  dzawadzka@kig.pl  lub porozumienia@kig.pl  Kontakt telefoniczny: 22-630 94 45.