Informacje o odpadach opakowaniowych i rynku realizacji

  • środki niebezpieczne – rozumie się przez to:
    • substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach jako bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze lub
  • substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dn. 16 grudnia 2008 r.
  • środki ochrony roślin zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne, toksyczne lub
    niebezpieczne dla środowiska wodnego.

Szacunkowe dane co do ilości opakowań wprowadzonych na rynek w roku 2014:

  • opakowania wielomateriałowe razem: 200 tys. ton rocznie, w tym:-  opakowania do płynnej żywności  ok. 70 tys. ton,-  opakowania podobne do opakowań do płynnej żywności do innych celów ok. 30 tys. ton,-  pozostałe opakowania wielomateriałowe ok. 100 tys. ton,
  • opakowania po środkach ochrony roślin ok. 8 tys. ton,
  • opakowania po innych środkach niebezpiecznych ok. 12 tys. ton.

W opakowaniach po innych środkach niebezpiecznych mieszczą się jedynie opakowania, które mają faktyczne cechy odpadów niebezpiecznych wg katalogu odpadów np. chemia budowlana, koncentraty odkażające, niektóre środki do produkcji motoryzacyjnej itp. Można szacować, że łączny zgłoszony obowiązek odzysku i recyklingu dla obydwu grup opakowań winien sięgać w skali roku 2015 ok. 35 tys. ton, w tym ponad 90% obowiązku dotyczyć powinno opakowań wielomateriałowych.

W związku z wprowadzeniem nowej ustawy powstaje wiele pytań i problemów na które nadal oczekujemy odpowiedzi ze strony odpowiedzialnej administracji, ale niektóre informacje już uzyskaliśmy i możemy się nimi z Państwem podzielić.