Zasady współpracy KIG z firmami zbierającymi i przetwarzającymi odpady opakowaniowe

Dla skutecznego wywiązania się z realizacji obowiązków odzysku i recyklingu muszą zostać zabezpieczone możliwości zbiórki i przetwarzania opakowań, proporcjonalne do przejmowanych zobowiązań. Podstawą zawierania szczegółowych umów i zaciągania konkretnych zobowiązań będą umowy zawierane z przedsiębiorcami wprowadzającymi. W fazie początkowej funkcjonowania porozumienia należało pozyskać do współpracy i związać umowami wstępnymi podmioty gwarantujące zebranie i przetwarzanie w sposób ciągły odpadów opakowaniowych w ilościach zabezpieczających realizację odzysku i recyklingu.  Porozumienia te w początkowej fazie winny być na tyle elastyczne, aby możliwe było sterowanie strumieniem zlecanym w sposób optymalny dla realizacji obowiązków ustawowych. Wprowadzenie uzasadnionych ekonomicznie dopłat powinno służyć rozwojowi systemu i konkretnych podmiotów współpracujących, w tym w zakresie budowy stabilnego systemu zbierania odpadów. Duże znaczenie dla realizacji celów porozumienia będzie miała współpraca z dużymi i rzetelnymi organizacjami odzysku, która może dotyczyć zarówno pozyskiwania przedsiębiorców wprowadzających do porozumienia, jak również realizacji obowiązków ustawowych.

Zasady współpracy z podmiotami realizującymi pozyskiwanie oraz odzysk i/lub recykling opakowań:

  • podmiot realizujący musi posiadać wymagane prawem decyzje i faktyczne zdolności techniczne do wykonania usługi,
  • podmiot realizujący musi przejść audyt weryfikacyjny (w pierwszym okresie współpracy) i działać zgodnie z wymaganiami prawa,
  • szczegóły współpracy będzie regulowała zawarta umowa,
  • współpraca z podmiotami realizującymi będzie długoterminowa,
  • dopłata dla podmiotów realizujących winna pokrywać określone koszty procesu.

Proponowany model współpracy oparty jest na zorganizowaniu systemu przez Krajową Izbę Gospodarczą zgodnie z wymaganiami art. 25 ustawy na mocy zawartego porozumienia z przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach wielomateriałowych i opakowaniach kwalifikowanych jako niebezpieczne. Ze względu na zapisy ustawy niezbędne było zawarcie dwóch odrębnych porozumień dla każdej grupy opakowań (wielomateriałowe i niebezpieczne). Według koncepcji KIG rola izby gospodarczej nie ogranicza się wyłącznie do firmowania porozumienia, ale polega również na aktywnych działaniach organizacyjnych, koordynacyjnych i monitorowaniu jego właściwej realizacji. Model proponowany przez KIG przedsiębiorcom wprowadzającym opiera się generalnie na synergii i ścisłej współpracy uczestników i partnerów porozumienia oraz zakłada długoterminową współpracę nastawioną na zapewnienie bezpieczeństwa realizacyjnego przedsiębiorcom zobowiązanym. Do współpracy są zapraszani wyłącznie partnerzy stosujący wysokie standardy realizacyjne i gotowi do poddania się ustalonym audytom realizacyjnym.  Ważnym ogniwem porozumienia będą rzetelne organizacje odzysku, a także instalacje RIPOK i sortownie odpadów funkcjonujące w nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzisiaj niezwykle ważne jest tworzenie efektywnego systemu zbierania i przetwarzania opakowań, dlatego KIG przywiązuje ogromną wagę do współpracy z podmiotami wdrażającymi programy selektywnej zbiórki, jak również do współpracy z podmiotami posiadającymi  instalacje do odzysku i/lub recyklingu opakowań wielomateriałowych lub opakowań po środkach niebezpiecznych. Ustawa nakłada na zobowiązanych przedsiębiorców również obowiązek zorganizowania systemu zbierania opakowań po w/w wyrobach.  Celem KIG jest stworzenie efektywnego ekonomicznie i ekologicznie systemu zapewniającego rzeczywistą realizację obowiązków oraz zapewnienie bezpieczeństwa realizacyjnego przedsiębiorców w perspektywie roku 2020.  Dlatego wysokości dopłat dla podmiotów współpracujących z porozumieniami KIG zostały ustalone na podstawie analizy faktycznie niezbędnych kosztów ponoszonych w celu realizacji obowiązków odzysku i recyklingu oraz kosztów budowy docelowego systemu zbiórki i zagospodarowania tych odpadów. Budowa takiego systemu winna być finansowana przez przedsiębiorców w ramach wnoszonych na rzecz porozumienia opłat, które winny w istotnym stopniu pokrywać ponoszone koszty związane z realizacją obowiązków.

Schemat realizacji odzysku lub recyklingu opakowań w ramach Porozumień

schemat-zbierajacy

Realizując główny cel porozumienia przedsiębiorców na gruncie obowiązującego prawa proponujemy następujące zasady współpracy dla podmiotów zbierających i przetwarzających opakowania wielomateriałowe i/lub opakowania po środkach niebezpiecznych:

 1. wymagania dotyczące współpracy z podmiotami wymienionymi wyżej:
  • podmiot realizujący musi posiadać wymagane prawem decyzje i faktyczne zdolności techniczne do wykonania usługi,
  • podmiot realizujący musi przejść audyt weryfikacyjny (w pierwszym okresie współpracy),
  • szczegóły współpracy reguluje zawarta umowa zawarta z Porozumieniem KIG,
  • współpraca z podmiotami realizującymi jest transparentna i długoterminowa.
 2. właściwe dokumentowanie procesów zbiórki i odzysku, w tym recyklingu.
  Dokumentowanie procesów winno być oparte na obowiązujących dokumentach wg  ustawy o odpadach i ustawy o opakowaniach (KPO, KEO, DPR, DPO, EDPR, EDPO).
 3. rozliczanie zobowiązań finansowych z partnerami i realizatorami.Wynagrodzenia za wykonane usługi przez podmioty realizujące będą uwzględniały:
  • wynagrodzenie za zebranie opakowań,
  • wynagrodzenie za przygotowanie opakowań do odzysku lub recyklingu,
  • wynagrodzenie za dokonanie odzysku lub recyklingu opakowań.

Wysokość wynagrodzeń i zasady wzajemnych rozliczeń ustalone są w umowach dwustronnych zależnie od możliwości realizacyjnych i oferowanego zakresu prac.

Współpraca z KIG w zakresie realizacji odzysku i/lub recyklingu jest prosta i opłacalna.